DELUXE рекомендует


 

 

 

 

 Келісілген уа?ытта, межелеген жерге келдім. Б?л кісімен та?ы бір с?йлесуді? реті келгеніне ?уанып, та?атсыздана к?тіп отырмын…

Кейіпкерім – Айнаг?л Хамитова к?сібін д??гелетіп отыр?ан іскер келіншек. Онымен осыдан бір ай б?рын Іскер ?йелдер форумында таныс?ан едік. Елорданы? е? ?ымбат, ?демі ?она? ?йлеріні? бірінде к?тімі келіскен, с?нді киініп, боянып сылан?ан сыл?ым с?луларды? ішінде к?зім Айнаг?лге ерекше т?сті. ?йел адамны? с?нін келтірер е? басты н?рсе ж?ктілік деген с?з есіме оралды… Айнаг?л Хамитова алты баланы? анасы, жетіншісі ?азір ??рса?ында. ?зі ?ара?анды облысына белгілі де беделді к?сіпкер. Іскер ?йелдер конгресіні? м?шесі. Енді міне, белсенді ана б?гін де бизнесіні? бабымен ?ара?андыдан Астана?а жолы т?сті. Біз де б?л м?мкіндікті ?алт жібермей, с?хбаттасып ?алу?а асы?ты?.

К?п к?ттірмей, есіктен к?зі к?лімдеген кейіпкерім де к?рінді. Мен айы к?ні жа?ында?ан Айнаг?лді? ?асы-?аба?ына ?арап, «Жол ауыр болмады ма?» деп с?рап едім, жылы жыми?ан ол: «От?а салса жанбайтын, су?а салса батпайтын ауылды? ?арапайым ?ызымыз ?ой, б?л жол не т?рады?!» деп к?лді. Міне, кейіпкерімні? мінезі…

Ол к?сіпкерлікке балалары ?шін келген. Алты баланы? анасы, ?лы мен ?ызыны? талабын ?штап, дарынын арттыру ?шін ы??айлы дамыту орталы?тарын іздейді. К?п ізденістен т?йгені, ?аза? тілінде, ?аза?ы т?рбие бере отырып, баланы дамытатын орталы?тар жо?ты? ?асы. М?ны ?лкен ?ателік деп есептеген Айнаг?л оны т?зетуді? жауапкершілігін ?з мойнына алады. Ол к?п ізденіп, а?ырында шешімін де табады. Баланы? к?шбасшылы? ?абілетін арттырып, ?нер мен шы?армашылы??а баулитын ерекше ?дістемеге ?ол жеткізеді. Бойын керемет ынта мен ы?ылас кернеген ол к?сібіне білек сыбана кірісіп, бизнес жоспарын ??рады. Білімі мен білігін ?штастырып, белсенділігіні? ар?асында бай?аудан с?рінбей ?теді. Осылайша мемлекет грантын же?іп алып, к?п балалы ана к?сіпкер атанды.

–         ?рбір ата-ана баласыны? ?абілетті, ал?ыр, ?з ортасында беделді бол?анын ?алайды. ?р бала д?ние есігін аш?анда, ?лкен ?леуетпен, ерекше ?абілетпен келеді. Біра? осындай жаратушы берген ?асиеттерді кейде ?ке мен шеше, одан кейін ?о?ам, одан кейін мектеп, ?стаз та?ысын та?ылар білместікпен біртіндеп жоя береді. ?арапайым ?ана мысал келтірейін, жан-жа?ын танып біле баста?ан бала?ай анасынан ?айшы с?рады делік. Ол ?олында?ы ?а?азды ?ыр?ып к?руді ?атты ?алап т?р. Біра? баланы? ?ауіпсіздігі ?шін ?оры??ан ана, ?рине ?айшыны бермейді. Берген былай т?рсын, тіпті б?дан кейін бала оны м?лдем к?рмейтіндей, е? биік с?рені? біріне ты?ып тастайды. Бала да, ана да ?айшы туралы ?мытты. Біра? сол с?тте с?би ?зіне ?ажет бол?ан да?дыны игере алмай ?алды. Баланы? бойында?ы ?абілетті дер кезінде к?ре білу ж?не оны? ашылуына жа?дай жасау ?р ата-ананы? міндеті. ?о?ам да б?л процестен сырт ?алмауы керек. Бізді? «Дарынды бала» дамыту орталы?ыны? да к?здегені осы. Баланы баулуды с?би кезінен баста?ан тиімді, — дейді кейіпкерім.

Айнаг?л бала т?рбиесі туралы са?аттап с?йлеуге бар. ??нды ке?естерге ?аны?ып, ??гімеге елтіген мені? санамда, «ж?кті ?йелді к?п с?йлетіп ?инап ?ой?ан жо?пын ба?» деген ой да ?ыла? береді. М?ндайда Айнаг?л: «Б?л мені? та?ырыбым, мені? ?мірім. Мен бала т?рбиесі туралы айт?ан сайын ар?аланып, жана т?семін», — дейді. Шынында да к?сібі туралы ??гімелегенде оны? к?зіндегі ?ш?ынды бай?адым. Айт?ан сайын жаны кіре т?седі…

Айнаг?лді? жасы ?лі ?ыры??а да толма?ан. Біра? к?п балалы ананы? т???ышы ?азір Канадада білім алып, ж?мыс істеп жатыр. Бір ?ызы Лондон мен Париж ж?ртшылы?ы алдында ?нер к?рсетіп, ?аза?ты? ?обызын танытып ж?рген ?нерпаз. Астанада?ы ?нер академиясында білім алады. ?йдегі ?зге балалар да ?нерден кенде емес. Барлы?ы к?йсанды?та еркін ойнайды. Одан б?лек ?р баланы? ?р т?рлі ?ызы?ушылы?ы бар. Бірі киім ?лгілеріні? ?здігі атан?ысы келсе, енді бірі ?ыл?аламны? си?ырына бойла?ан. Алты бала бір-бірін жетектейді, ?йретеді, ?амшылайды, ?олдайды. К?п балалы ?йді? арты?шылы?ы да осы…

–         Баланы дамыту орталы?ына беріп, сонымен іс бітті деп ойлау ?ате. С?би к?ргенін істейді. Ол ата-анасыны? ?рбір ?ылы?ы мен да?дыларын еріксіз ?з бойына сі?іреді. Сонды?тан ?йдегілер де ?рпа?ыны? д?рыс т?лім-т?рбие ал?анын ?аласа, алдымен ?здерін т?рбиелеуі керек. Бізді? орталы? ата-ана?а да аптасына бір м?рте д?ріс, тренингтер ?ткізеді. Я?ни, баланы? бойында?ы к?шбасшылы? ?абілетті ?ана дамытып ?оймай, ата-ана?а да к?шбасшы болуды ?йретеміз.

Айнаг?л «Бала ?яда не к?рсе, ?ш?анда соны іледі» деген ма?алды жадына берік т?йіп ал?ан. Оны? пікірінше, ?лкенге ізет, кішіге ??рмет к?рсетіп, ота?асын ?адірлеуді ?йреткен ?аза?ы т?рбиеден арты? ешн?рсе жо?. Оны? «гендерлік те?дік» деген т?сінікке де жаны ?арсы. Ота?асы ?ашанда биік т?руы керек. ?йел адам к?сіпкерлікке кетсе де, онысы отбасына кері ?серін тигізбеуі керек. Бизнестегі ?йел отбасылы? міндетін де ?атар алып ж?руі тиіс. Айнаг?л м?ны? шешімін тап?ан. Ананы? басты парызы болып саналатын бала т?рбиесі – б?гінгі ?зіні? д??гелетіп отыр?ан басты к?сібі. Сонды?тан баланы да д?ниеге ?келеді, бизнесін де то?татпайды.

–         Дамы?ан елдерде, мысалы Америкада бала босан?ан ана бір аптадан кейін ж?мыс?а шы?у?а міндетті, шы?а алмайсы? ба, ?ызметтен кетесі?. Ал ?ытайда бала к?теру ?шін ж?мыс берушіні? ресми р??сатын алу керек. Ал бізде ?алай, с?билі болса?, ?ш жыл ала?дамай бала к?тімімен айналыс, ал?аш?ы бір жылында мемлекет ж?рдема?ысын да т?леп т?рады. Б?л деген ?йелге берілген ?лкен м?мкіндік. К?зін тапса, кез келген к?сіпті ?йел адам бала к?тімімен отырып та бастауына болады, — дейді ол.

Айнаг?л білгенімен б?ліскенді ж?н к?реді. Бизнесті бастау, оны дамыту, б?секеге ?абілетті болу, жалпы кез келген к?сіпте с?ттілікке ?ол жеткізу сырларын «білемін» дегендерге айтудан, ?йретуден жалы?па?ан. Себебі, ол тек ?з баласын ?ана т?рбиелеп ?ой?анмен, одан келешек ?рпа?ыны? ?мірі жар?ын болып кетуі екіталай екенін т?сінеді. ?йткені оны? т?рбиелі ?рпа?ы т?рбиесіз ?о?амда ?мір с?ре алмасы аны?. Сонды?тан ана ?з ісі ар?ылы алдымен ?р ?йді? баласын, одан кейін оны? ата-анасын, сол ар?ылы ?о?амды, сол ар?ылы б?тіндей мемлекетті т?рбиелегісі келеді. Бір ?олымен бесікті, екінші ?олымен ?лемді тербеткен ана осындай болуы керек шы?ар…

Айн?р Жа?ыпбек  

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

 

 

 

 

    Свежий номер