DELUXE рекомендует


 

 

 

 

«?аза?стан Дауысы» музыкалы? тележобасыны? ?арапайым ?н бай?ауларынан айырмашылы?ы — ?атысушыларды? тек дауыс?а ?ана с?йеніп ба? санайтынды?ы. Аталмыш бай?ау теміртаулы? Тимур Омаров ?мірінде ма?ызды орын алды. Жарты жыл?а созыл?ан аса тартысты сайыста жерлесіміз бойында?ы бар ?нерін орта?а салды. Алай-да, а?ты? м?реде ж?лдегер атану?а с?л ?ана к?рермендерді? ?олдауы жетпей ?алып, екінші орын иеленді.

 

- Тимур, ел алдында ал?аш рет ?ашан ?н салды??

- ?лі, есімде. Ал?аш рет ел алдына алты жасымда шы?тым. Орында?ан ?нім барлы?ымыз?а танымал халы? ?ні  «Астапурай».

- Ба?ы?ды сынап, жоба?а ?атысуына кім т?рткі болды?

- «?аза?стан дауысы» бай?ауын теледидарда?ы жарнамадан к?ріп, ?атысу?а т?уекел еттім.  Кастинг Астанада ?тті. Адам саны ?те к?п. Бас?алар сия?ты терлеп-тепшіп кезекке т?рып, ?німді іштей ?айталай бердім, ?обалжыдым. Дегенмен, іштей бір сезім кернеді мені, ол - ?темін деген сенім. С?тті орындап шы??ан со?, ?азылар ал?асы Алматы?а жолдама берді. Жоба?а ?атысу?а ы?пал еткен адам — ?кем. Ол: «Балам, ?рбір бай?ау?а ?атыса бер. Т?бінде арманы? орындалар!» деп ке?ес берді. Арманымны? орындалуына ?кемні? осы с?зі ?сер етті. 

- Бай?ау?а барар алдында  «?ай т?лімгер бірінші б?рылса соны? тобына ?темін» деген ой болды ма?

- Шыны керек, басында ондай ой болды. Біра?, ж?регімнен шы??ан, бала кезімнен ?ндерін ты?дап ?скен ол - Алмас Кішкенбаев еді. Т?лімгерлерді? ішіндегі мені? ба?ытыма келетін бірден-бір адам сол кісі. Та?даудан ?ателескен жо?пын деп ойлаймын.

- Ал, «бірігіп ж?мыс жасайы?» деп ?сыныс жаса?андар болды ма? Мысал?а, Л??пан Жолдасов: «Тимур ?нді б?кіл жан д?ниесімен орындайды, сахнада ?зін жа?сы ?стайды»,-деп жа?сы ба?а бергенін білеміз.

- Бес-алты ?сыныс т?сті. Біра?, оны? барлы?ын Алмас а?аны? ?сынысынан кейін ?араймын.

- А?ты? сын?а жетемін деген сенім болды ма?

Болды. Бірінші турда-а? ?зімні? финал?а шы?атыныма сенімді болдым. ?ндеріммен халы?ты? ??рмет-?ошеметіне б?ліндім. Бір тылсым к?шке сендім. Адамны? ниеті таза болса, жолы болады.

- Енді міне, «?аза?стан дауысы» секілді жо?ары де?гейдегі жобаны? финалисі болып отырсы?…

- И?, бір белесті ба?ындыр?аныма ?атты ?уандым. ?рине, халы?ты? ар?асында. «?аза?стан дауысы» жобасына е? ал?аш келіп, Алмас Кішкенбаевті? тобына ?осыл?анымны? ?зі мен ?шін ?лкен же?іс болатын. Содан бері, ?р кезе?ге ?ткенімді ?лкен жетістікке баладым. Б?л тек мені? же?ісім емес, б?л — Алмас а?аны? да же?ісі. 

- Шахаризат Сейдахметовты? же?ісін мойындайсы? ба? ?аламтор беттерінде: «?діл ?тпеді» деген пікірлер жетіп артылады. ?лі к?нгі дейін дау-дамай жал?асып келеді.

- Мойындаймын. Бір ша?ыра? астында т?рды?. Ол кісі мені? а?ам сия?ты болып кетті. ?лі к?нге дейін бауырлы? ?арым-?атынастамыз. Шахаризат – ?з ісіні? шебері деп те айта аламын.

- 5 миллион те?ге са?ан б?йырса ?айда ж?мсар еді??

- 5 миллион те?ге ма?ан б?йырса жары? д?ние сыйла?ан анамды Меккеге ?ажылы? сапар?а апарар едім. Ол жал?ыз мені? ?ана емес, барша м?сылман ?ауымыны? арманы. «Ана?ды меккеге ?ш ар?алап барса? да, ?арызын ?тей алмайсы?» деген дана ?аза? хал?ы. Шынында да, осыншама ?иналып, к?з жасын т?ге ж?ріп, бізді ?сірген ана?а ?олы?нан келгені?ні? б?рін істесе? де, оны? б?рі ана?ны? т?н ?й?ысын т?рт б?лген бір к?ніндей ?ана. ?з парызы?ды ?теу, б?л – ана алдында?ы парызды ?теу деп санаймын.

- Бос уа?ыты?ды ?алай ?ткізесі??

- Мен  ?шін салауатты ?мір салты ма?ызды. ?лемдегі №1 спорт т?рі футбол екені барлы?ымыз?а аян. Бос уа?ытымда достарыммен бірге футбол ойна?анды ?натамын. Футболдан б?лек, тенниске де біршама жа?ынмын. Мені?ше, спорт денсаулы? ?шін  ?ркімні? ?мірінде де міндетті т?рде орын алу?а тиіс.

- ?ызы? бар ма? Тимурды? ж?регінен ойып т?рып орын алу ?шін ?ыздар ?андай талаптар?а сай болу керек?

- Болаша? ?мірлік жарымны? ішкі жан д?ниесі мен сырт?ы келбетіні? ?йлесімділік тап?анын ?алаймын. Сонымен ?атар, жарымны? ж?регінде иманы бол?анын ж?не де а?ылды, т?рбиелі болуына  басты назар аударамын.

С?хбаты?а ра?мет, Тимур. ?ара?андыны? атын ас?а?тата бер! Жас ?анаты? талмай, биіктерге сам?ай бер!

текст: Мерей Калискаров

 

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

 

 

 

 

    Свежий номер